Ανακοινωσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ» καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφόρου Συγγρού , αριθμός 12, στην Αθήνα για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων:

 

1)           Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2012 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)          Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2012.

3)          Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2012.

4)          Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5)          Έγκριση των από 18/12/2012 & 14/2/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. για   

        διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων, επισφαλών πελατών και   

         πιστωτικών υπολοίπων πελατών της εταιρίας.

 

Στη συνεδρίαση έχουν το δικαίωμα να παραστούν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

 

Οι αποδείξεις καταθέσεων και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

Ν. Ηράκλειο, 11.5.2013

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Category: Uncategorised